OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetových stránek www.krasopiska.cz, provozovaného: Eliška Maděričová, s místem podnikání Kozmice 2, 294 13  Strážiště, IČO: 10984224, nejsem plátce DPH.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na výše uvedené adrese (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Kupující přečtením a odsouhlasením obchodních podmínek souhlasí s jejich zněním.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové stránky www.krasopiska.cz (dále jen „webové stránky“) obsahují seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Nabídka prodeje zboží/služeb a ceny tohoto zboží/služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží/služeb umístěné na webových stránkách jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží/služeb.
 2. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží/služeb vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží/službě
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

PODMÍNKY KE KURZU

 1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu:
  • Minimální věk pro účast na mých kurzech činí 7 let. Kurz je určen pro ženy, muže, praváky i leváky.
 2. Počet účastníků v kurzu:
  • Kurzy v Praze se konají v prostorech *Impact Hub pro 20 studentů, k dispozici je i promítačka a plátno.
  • Kurzy v Ostravě se konají v prostorech designového obchodu *Ty Identity pro 10 studentů.
  • Kurzy v Brně se konají v prostorech *Brno office pro 20 a více studentů, k dispozici je i promítačka a plátno.
  • Pokud se kurz 1 den před konáním nenaplní, vyhrazuje si prodávající právo na zrušení kurzu a vrácení uhrazené částky.
  • *Prodávající si vyhrazuje právo na změnu místa konání kurzu. Tuto změnu včas oznámí.
 3. Platební podmínky:
  • Platební karty (on-line) – velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a tímto máte Váš kurz zakoupen. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Nemáme přístup k údajům o vaší kartě, vše je pouze v rukou dané platební brány.
 4. Ceny:
  • Ceny v aktuální nabídce kurzů na webové stránce krasopiska.cz, jsou akceptovány účastníkem k okamžiku přihlášení do kurzu a zaplacení příslušné částky.
 5. Podmínky pro stornování kurzu/náhrada:
  • Vzhledem k výdajům spojeným s pořádáním kurzu, lze stornovat účast ne později než 14 dní před konáním kurzu. Takto je možné pro pořádajícího najít náhradu za chybějícího studenta. Toto je třeba nahlásit na email info@krasopiska.cz  Pokud víte, že se nemůžete kurzu zúčastnit méně než 14 dní předem, můžete sa sebe najít náhradu sami a nahlásit jméno náhradníka na email info@krasopiska.cz
 6. Odpovědnost prodejce/ vyšší moc:
  • Odpovědnost prodejce za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Prodávající nenese odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. požáru, záplav, přírodních katastrof, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).

PODMÍNKY K DÁRKOVÉMU POUKAZU

 1. Platnost poukazu je 120 dnů od data zakoupení.
 2. Dárkový poukaz platí na veškeré nabízené zboží a služby v e-shopu na krasopiska.cz
 3. Dárkový poukaz je přenosný.
 4. Prodejce se nezavazuje, že bude volné místo na určitý kurz nebo nabídka veškerého zboží, které je vyráběno na zakázku po jednom kuse, v době obdržení dárkového poukazu.
 5. Nelze kombinovat dárkový poukaz s jinými slevovými poukazy.
 6. Dárkový poukaz lze použít i na slevněné zboží.
 7. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Platební karty (on-line) – velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději do dvou pracovních dnů nebo pokud není u zboží uvedeno jinak. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Nemáme přístup k údajům o vaší kartě, vše je pouze v rukou dané platební brány.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – účtenku.
 4. Prodávající není plátcem DPH.
 5. Ceny jsou uvedeny v CZK měně.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodu či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: jednostokorun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. Ve lhůtě třiceti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že dojde při přepravě k poškození zboží, je kupující oprávněn provést reklamaci z tohoto důvodu do 2 kalendářních dní po obdržení zásilky. V takovém případě prodávající obratem zašle kupujícímu zboží nové.
 5. Cena přepravy: Česká pošta po ČR: 70,00 Kč, cena za jeden kus, každý další produkt +20,-, Česká pošta na Slovensko: 200,- Ceny zahrnují poštovné a balné. Zásilkovna ČR 69,-, Zásilkovna ČR doručení domů 119,-, Zásilkovna SK a PL 95,-, DPD Polsko 130,-, DHL Německo 150,-
 6. Zboží odesíláme do 3 pracovních dnů, od přijetí objednávky, na Vámi určenou adresu. Před Vánoci a dle vytížení se může tato doba prodloužit.

ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy – zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující není oprávněn při využívání webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek. Webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 4. V případě, že kupující dobrovolně pošlou prodávající fotografie zboží zakoupeného od prodávající, je tato oprávněna fotografie použít na svých sociálních sítích, používat je v soutěžích atd.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, (identifikační číslo, daňové identifikační číslo), adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího
 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Více informací o ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsem pro Vás zpracovala na samostatné stránce Ochrana osobních údajů.

DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.